Budući da se radi o sveučilišnom preddiplomskom studiju, predviđeno trajanje programa je 6 semestara. Struktura programa je modularna što znači da se svi kolegiji nude unutar jednog od ukupno osam modula.

Studij se sastoji od uvodnoga modula (M0), četiri tematska modula (M1, M2, M3, M4) koja su usmjerena na različita područja lingvistike i nude se studentima od drugoga do petoga semestra, završnoga modula (MF) koji uključuje izradu završnoga rada, odnosno obvezno terensko istraživanje uz polaganje završnoga ispita te izbora dodatnih izbornih kolegija u ponudi Sveučilišta u Zadru.

Usporedno s modulima M0, MF i M1-M4 tijekom se prvih pet semestara nudi i horizontalni modul (MSM) koji je usmjeren na usvajanje komunikacijskih vještina na engleskome jeziku (pismenih i govornih), pismenih vještina na hrvatskome jeziku te osnova istraživačkih metoda i obrade podataka (kvantitativnih i kvalitativnih). Modul Strani jezik (MFL) poluizborni je modul koji studenti moraju upisati prvih pet semestara, ali u okviru kojega mogu upisati jezik po vlastitome izboru (u sklopu istoga modula obvezni su upisati i barem jedan neindoeuropski jezik tijekom najmanje dva semestra).

Postoje dvije mogućnosti završetka studija. Prva je mogućnost da studenti napišu i uspješno obrane završni rad pod mentorstvom nastavnika s Odjela za lingvistiku (= 6 ECTS) u sklopu kojega provode terensko istraživanje (ili neki drugi oblik empirijskog istraživanja). Druga je mogućnost da studenti polože kolegij „Istraživanje/Terenski rad“ (Research/Fieldwork) tijekom kojega će sudjelovati u istraživačkome projektu koji se u tome trenutku odvija na Odjelu (= 4 ECTS) i da polože završni ispit (= 2 ECTS). Uvjet za pristupanje obrani završnoga rada jest uspješno upisan 6. semestar.

Popis modula i kolegija na studiju Jezik i komunikacija u višejezičnome društvu / Language and Communication in a Multilingual Society:

M0 (uvodni modul): Razumijevanje jezika, komunikacije i jezične raznolikosti / Introductory module: Understanding language, communication and linguistic diversity

 • Razumijevanje jezika / Understanding language (30P+30V, 5 ECTS)
 • Razumijevanje komunikacije / Understanding communication (15P+15S, 3 ECTS)
 • Jezici svijeta / Languages across the world (15P+15S, 3 ECTS)

↑ ↑

M1: Višejezičnost u prostoru i vremenu / Multilingualism Across Time and Space

 • Jezik, kultura i društvo / Language, culture and society (30P+15V, 4 ECTS)
 • Upravljanje višejezičnošću u institucionalnim kontekstima / Managing multilingualism in institutional contexts (15P+15S, 3 ECTS)
 • Jezik i globalizacija/Language and globalization (15P+15S, 3 ECTS)

↑ ↑

M2: Učenje i podučavanje jezika / Language Learning and Teaching

 • Učenje drugoga i trećega jezika / Learning a second and third language (30P+15S, 4 ECTS)
 • Razvoj individualne višejezičnosti / Developing individual multilingualism (15P+15S, 3 ECTS)
 • Suvremene metode podučavanja jezika / Current language teaching methods (15P+15V, 3 ECTS)

↑ ↑

M3: Međukulturna komunikacija u digitalnom dobu / Intercultural communication in the digital age

 • Međukulturna pragmatika / Intercultural pragmatics (30P+15S, 4 ECTS)
 • Digitalna komunikacija u međukulturnim kontekstima / Digital communication in intercultural contexts (15P+15V, 3 ECTS)
 • Leksikografija i terminografija / Approaching lexicography and terminography (15P+15S, 3 ECTS)

↑ ↑

M4: Jezične tehnologije, jezični izvori i alati / Language technologies, tools, resources

 • Digitalna dimenzija teksta / The digital dimension of texts (30P+30V, 4 ECTS)
 • Alati za jezičnu analizu / Tools for language analysis (15P+15V, 3 ECTS)
 • Obrada prirodnog jezika / Natural language processing (15P+15V, 3 ECTS)

↑ ↑

MSM: Vještine i metode za studij jezika / Skills and methods for language studies

 • Prezentacijske vještine / Presentation skills (15P+15V, 2 ECTS)
 • Pismeno izražavanje na engleskome jeziku / English writing skills (15P+15V, 3 ECTS)
 • Pismeno izražavanje na hrvatskome jeziku / Croatian writing skills (15P+15V, 3 ECTS)
 • Provođenje kvantitativnih istraživanja u lingvistici / Doing quantitative research in linguistics (15P+15V, 3 ECTS)
 • Provođenje kvalitativnih istraživanja u lingvistici / Doing qualitative research in linguistics (15P+15V, 3 ECTS)

↑ ↑

MFL: Strani jezici iz ponude Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru / Foreign language courses (min. 5 semestra, po 2 ECTS semestralno)

↑ ↑

MF: Završni modul / Final module

 • Izborni kolegiji iz ponude Odjela i Sveučilišta (7 ECTS),
 • Istraživački (praktični) rad (4 ECTS) + završni ispit (2 ECTS)

ILI

 • Završni rad (6 ECTS)

↑ ↑